BATXILLERAT

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera oberta i flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, per tal d’oferir un itinerari personalitzat a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de manera presencial o telemàtica a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els i les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Modalitats del batxillerat

Matèries i continguts que s’imparteixen al nostre institut

Canvi de modalitat

Per assegurar que l’alumnat que canvia de modalitat en finalitzar el primer any cursi almenys tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que superi quatre o més matèries d’aquesta nova modalitat en acabar l’etapa, el centre pot modificar-li el currículum.

L’alumnat que hagi superat el batxillerat i vulgui afegir algunes matèries de modalitat al seu currículum per accedir a estudis superiors pot matricular-se d’aquestes matèries noves.

Organització dels dos cursos de Batxillerat 

Matèries i continguts que s’imparteixen al nostre institut

 

 

 

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés);
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional o a un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny;
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés;
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés), i
  • al món laboral.