L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat de professions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. 

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

L’ Escola Industrial imparteix formació en quatre families professionals

 • Gestió Administrativa
 • Fusta moble i suro
 • Fabricació Mecànica
 • Instal·lació i manteniment

Els estudis de Formació Professional s’organitzen en Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau superior, normalment són cursos de 2000h que es distribueixen en dos cursos acadèmics. Amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior. 

L’Escola Industrial imparteix:

Cicles de Grau mitjà:

 • CFGM Gestió administrativa (CFPM AG10)
 • CFGM Gestió administrativa (àmbit jurídic) (CFPM AG11)
 • CFGM Mecanització (CFPM FM20)
 • CFGM Fusteria i moble (CFPM FS10)
 • CFGM Instal·lació i moblament (CFPM FS20)
 • CFGM Manteniment electromecànic (CFPM IM10)

Cicles de Grau superior:

 • CFGS Administració i finances (CFPS AGB0)
 • CFGS Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)
 • CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0
 • CFGS Disseny i moblament (CFPS FSA0)
 • CFGS Mecatrònica industrial (CFPS IMC0)

 

 

Accés al GM:

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Accés al GM:

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Accés al GS:

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al món laboral.

Les persones que superen un cicle formatiu de grau superior obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral. 

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats