L’avaluació dels proveïdors es farà al final de cada curs. En l’informe s’avaluaran els proveïdors que hagin tingut alguna reclamació. S’avaluaran positivament aquells proveïdors que no tinguin cap reclamació.

Aquells proveïdors que hagin tingut alguna valoració negativa s’adoptaran mesures per tal de corregir les deficiències observades. Si fos el cas, es podria seleccionar un nou proveïdor, si fos possible.

En el procés d’avaluació es considerarà:

  • la qualitat global del servei
  • temps de servei
  • la relació qualitat-preu
  • el tracte personal
  • el producte i/o l’empresa subministradora respectuosa amb el medi ambient

Com a norma general es consideraran proveïdors acceptables les empreses de reconegut prestigi o que disposin d’un sistema de qualitat certificat per algun organisme o empresa independent.

Per a ser considerat proveïdor acceptable serà suficient que la primera comanda servida sigui satisfactòria.

Per acceptar/homologar un nou proveïdor serà necessària la realització d’una primera comanda de prova que resulti satisfactòria.