Documents clau de centre

Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document on es poden trobar els principis d’identitat que caracteritzen l’Institut Escola Industrial.

La seva utilitat és ser un marc de referència per a la presa de decisions en la dinàmica del centre.

 

Cliqueu la imatge per a descarregar el PEC

Normes d'organització i funcionament del centre

L’Institut elabora les normes d’organització i funcionament (NOFC) d’acord amb el que s’estableix al Decret 102/2010 en l’àmbit de l’autonomia dels centres educatius.

Les NOFC contenen els elements relacionats amb:

  • L’estructura organitzativa del centre.
  • Regula aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre.
  • Concreta les normes de convivència del centre i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació.
  • Defineix les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

Cliqueu la imatge per a descarregar les NOFC

Projecte Lingüistic

Aquest projecte lingüístic s’elabora a partir de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació que, en el seu Títol II Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, estableix el règim lingüístic del sistema educatiu i a l’article 14 determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre

Cliqueu  la imatge per a descarregar el projecte lingüístic

Pla anual

Cliqueu  la imatge per a descarregar el Pla Anual.

Pla d'emergència
Protocol en cas d'accident
Projecte de convivència