Estudis ESO

Graduat en educació secundària obligatòria 

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18. 

AccÉs

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

MES

Calendari Escolar ESO 22-23

Calendari de festes (dies no lectius)

1r trimestre

11 de setembre – Diada Nacional de Catalunya

12 d’octubre – Mare de Déu del  Pilar

13 d’octubre – Festa de lliure disposició (1)

1 de novembre – Festa de Tots Sants

2n trimestre

6 de desembre – Festa de la Constitució

7 de desembre – Festa de lliure disposició (2)

8 de desembre- Festa de la Puríssima

12 de febrer – Festa de lliure disposició (3)

3r trimestre

26 d’abril – Festa de lliure disposició (4)

1 de maig- Dia del Treball

13 de maig – Aplec de la Salut

Vacances de Nadal

del 21 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós dies inclosos.

Vacances de Setmana Santa

del 25 de març a l’1d’abril de 2024, ambdós dies inclosos.

 

 

Treball de Síntesi

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Treball de Síntesi de 1r d’ESO

Treball de Síntesi

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Treball de Síntesi de 2n d’ESO

3r d’ESO

Treball de Síntesi

El Treball de Síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Treball de Síntesi de 3r d’ESO

 

Servei Comunitari

El Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

4t d’ESO

El quart curs de l’ESO té un caràcter orientador i ha de promoure la continuïtat formativa coherent amb els interessos i potencialitats de l’alumne.

Matèries Comunes

Ciències socials (geografia i història)

Educació física

Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Matemàtiques acadèmiques-aplicades

Religió o cultura i valors ètics

Tutoria

 

Matèries Optatives

Itinerari

Bio-Sanitari

 

Itinerari Humanístic-Social-Artístic

 

Itinerari

Tècnic

 

Itinerari

Tecnològic

 

– Biologia i geologia

– Física i química

 

 

-Llatí

Escollir entre:

– Economia

– Educació visual i plàstica

– Tecnologia

– Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica)

 

– Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)

– Física i química

 

Cal escollir entre:

Francès

Filosofia,

Informàtica

– Educació Visual i Plàstica

Projecte de Recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Projecte de Recerca de 4t d’ESO

Hores lectives de les matèries

MATÈRIA

1r  ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

CATALÀ

3

3

3

3

CASTELLÀ

3

3

3

3

ANGLÈS

3

4

3

3

C. SOCIALS

3

3

3

3

BIOLOGIA I GEOLOGIA

3

 

2

 

FÍSICA I QUÍMICA

 

3

2

 

MATEMÀTIQUES

3

4

4

4

TECNOLOGIA

2

2

2

 

MÚSICA

2

2

   

EDUCACIÓ FÍSICA

2

2

2

2

VISUAL I PLÀSTICA

2

 

2

 

TUTORIA

1

1

1

1

MATÈRIES OPTATIVES

2

2

2

10

RELIGIÓ/ACTIVITATS CÍVIQUES I CULTURALS

1

1

1

1

TOTAL HORES

30

30

30

30

Departaments didàctics

Ciències de la Naturalesa

Ciències Socials

Llengua Catalana i Literatura

Tecnologia / Visual i Plàstica

Llengua Castellana i Literatura

Matemàtiques

Ed. Física / Música

Idiomes

Orientació