L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat de professions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propi de cada sector.

Graduat en educació secundària obligatòria 
Codi: ESO LOE 

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18. 

AccÉs

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

MES

Calendaria Escolar

setembre de 2020: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria.

setembre de 2020: inici de les classes al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.

Del XX de desembre de 2020 al X de gener de 2021: vacances de Nadal.

Del XX al XX dXXX de 2021: vacances de Setmana Santa.

XX de juny de 20219: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

L’avaluació extraordinària de l’educació secundària obligatòria es farà entre el XX i el XX de juny 2021, després de l’avaluació final ordinària.

 

 

L’equip docent 

 és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

L’equip docent 

 és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

L’equip docent 

 és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

L’equip docent 

 és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

Matèries comunes

 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió o Cultura i Valors Ètics 
 • Tutoria

Matèries optatives Industrial

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Llatí
 • Economia
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
 • Segona Llengua Estrangera
 • Educació Visual i Plàstica
 • Filosofia
 • Cultura Científica
 • Cultura Clàssica

Ciències de la Naturalesa

Geografia i Història

Catalana i Literatura

Visual i Plàstica

Catalana i Literatura

Matematicas

Educacio Fisca

Catalana i Literatura

Religió o Cultura i Valors Ètics    

Música

Tecnologia

Tutoria