MATÈRIES COMUNES

(Matèries obligatòries que tots els alumnes han de cursar durant el Batxillerat)

1r i 2n CURS

1r CURS

2n CURS

Llengua i literatura catalana I i II Filosofia Història de la Filosofia
Llengua i literatura castellana I i II Educació física Història
Llengua estrangera – Anglès I i II Ciències per al món contemporani
Tutoria
Treball de recerca

MATÈRIES DE MODALITAT

(Els alumnes han de triar 4 matèries per curs)

1r i 2n CURS
Itinerari científic Itinerari tecnològic
Matemàtiques I i II (obligatòria) Matemàtiques I i II (obligatòria)

Biologia I i II

Tecnologia I i II
Química I i II Física I i II
Física I i II o Ciències de la terra I i II Química I i II o Dibuix I i II o Electrotècnia (2n curs)
   
   

Lorem ipsum dolor sit amet...