L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat de professions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements específics de cada sector.

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.

L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s’adscriuen a diferents famílies professionals. L?escola Indsutrial imparteix:

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

  La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 •  Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 •  Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. 
 •  Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 •  Obtenció del certificat de professionalitat ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius generals, que emet l’Administració laboral.
 •  Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.