CFGS Programació de la Producció Fabricació Mecànica (CFPS FMB0)

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau superior
  • Titulació: Tècnic/a superior
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Fabricació mecànica
  • Entorn: Tècnic i tecnològic

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’alumnat que finalitza aquests estudis, té l’opcio de  cursar un tercer curs i obtenir el títol CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica que s’imparteix al mateix centre.

Díptic CFGS Programació de la producció

Dossier de l’alumne CFGS Programació de la producció 23-24

Continguts

MP01 Interpretació Gràfica
MP02 Definició de Processos de Mecanització, Conformat i Muntatge
MP03 Mecanització per Control Numèric
MP04 Fabricació Assistida per Ordinador
MP05 Programació de Sistemes Automàtics de Fabricació Mecànica
MP06 Programació de la Producció
MP07 Execució de Processos de Fabricació
MP08 Materials
MP09 Gestió de la Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Protecció Ambiental MP10 Verificació de Productes
MP11 Formació i Orientació Laboral
MP12 Empresa i Iniciativa Emprenedora
MP13 Projecte de Fabricació de Productes Mecànics
MP14 Formació en Centres de Treball

Descripció de la titulació

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a Tècnic o tècnica en mecànica, Encarregat o encarregada d’instal·lacions de processament de metalls, Encarregat o encarregada d’operadors de màquines per treballar metalls, Encarregat o encarregada de muntadors, Programador o programadora de màquines de control numèric, Programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica, Programador o programadora de la producció i Disseny en fabricació mecànica.