CFGM Fusteria i moble (CFPM FS10) i CFGM Instal·lació i moblament ( CFPM FS20) (3×2) DUAL

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau mitjà
  • Titulació: Tècnic/a
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Fusta, moble i suro
  • Entorn: Tècnic i tecnològic

El Departament d’Educació, d’acord amb el conveni signat amb el Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca, el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Terrassa i Comarca i el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similar de Barcelona, ofereix dues titulacion de GM en tres anys en format DUAL Fusteria i Moble (primer i segon any al centre) i el CFGM Instal·lació i moblament (tercer any en format dual a l’empresaamb beca o contracte i remuneració econòmica)

CFGM Fusteria i Moble

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes, complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

CFGM Instal·lació i moblament

Opcionalment amb un curs més i en format DUAL, l’alumnat pot tenir aquest títol que capacita per instal·lar elements de fusteria i estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, ajust i acabat, i complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Díptic del cicle CFGM Fusta i moble. CFGM Instal·lació i moblament

Dossier de l’alumnat GM Fusta i moble i GM Instal·lació i moblament

Continguts

Primer i segon curs CFGM Fusta i moble

MP01 Materials en fusta i moble.
MP02 Solucions constructives.
MP03 Operacions bàsiques en fusteria.
MP04 Operacions bàsiques en mobiliari.
MP05 Control de magatzem.
MP06 Documentació tècnica.
MP07 Mecanització de fusta i derivats.
MP08 Mecanització per control numèric en fusteria i moble.
MP09 Muntatge de fusteria i moble
MP10 Acabats en fusteria i moble
MP11 Formació i orientació laboral.
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora.
MP13 Anglès tècnic.
MP14 Síntesi
MP15 Formació en centres de treball.

Tercer curs (opcional) CFGM Instal·lació i moblament

MP06 Planificació de la instal•lació.
MP07 Instal•lació de mobiliari.
MP08 Instal•lació de fusteria.
MP09 Instal•lació d’estructures de fusta.
MP13 Síntesi
MP14 Formació en centres de treball.

Descripció de la titulació

Interpretar informació tècnica i elaborar plànols tècnics

Preparar i mecanitzar amb màquines convencionals per a fabricar elements de fusteria i moble

Posar a punt màquines CNC i elaborar programes CNC per la fabricació automatitzada d’elements de fusteria i moble

Operar amb equips d’acabat de fusteria i moble

Muntar mobles i elements de fusteria

Realitzar el manteniment de primer nivell de màquines i equips de mecanització, muntatge i acabat

Cooperar en la planificació i replantejament d’instal•lacions Instal•lar mobiliari i elements de fusteria Instal•lar estructures de fusta