Consergeria

Horari
Matí: 7:30 – 14:30 h.
Tarda: 14:30 – 20:00 h.

Personal de consergeria
Lurdes Angles
Hugo Centeno

Toni Enrique
Míriam Pascual

Avisos d’absències
Demanem a les famílies que comuniquin telefònicament a primera hora les absències dels seus fills o filles. El personal de consergeria en prendrà nota i ho farà saber al tutor o tutora. Tanmateix, cal que les famílies justifiquin per escrit al tutor/a l’absència via iEduca.

Entrades i sortides d’alumnat
L’alumnat d’ESO que arribi tard ha de passar per consergeria on s’anotarà el retard.
L’alumnat d’ESO no podrà sortir del centre si no el venen a buscar. En el cas que un alumne/a es trobi malament des de consergeria es trucarà a la mare, pare o al tutor legal perquè el vinguin a recollir. En cap cas es deixarà sortir l’alumnat sol.
L’alumnat amb matèries convalidades podrà sortir del centre a última hora i entrar a segona hora si la matèria convalidada s’imparteix en aquestes franges horàries. Per poder sortir del centre haurà d’ensenyar el carnet d’estudiant al personal de consergeria.

Objectes perduts
Si l’alumnat ha perdut algun objecte, pot preguntar a consergeria, perquè és on es porten els objectes que es troben al centre. Per recuperar-lo caldrà acreditar-ne la propietat.
Si algú troba algun objecte en les instal·lacions de l’Institut, l’ha de portar a consergeria.

Comunicació de desperfectes
Qualsevol desperfecte que detecti l’alumnat (vidres, portes, consignes, lavabos, etc.) l’ha de comunicar al personal de consergeria immediatament.

Contacte
Telèfon: 937258744
Correu electrònic: [email protected]