L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat deprofessions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, encara que està oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.

És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives semanales.el batxillerat prepara als alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món labora

Organització dels dos cursos de Batxillerat per al curs 2016/2017     

Matèries comunes de 1r de batxillerat: Llengua catalana i Literatura I, Llengua castellana y Literatura I, Anglès I, Ciències del món contemporani (Cultura científica), Educació física, Filosofia.

Matèries comunes de 2n de batxillerat: Llengua catalana i Literatura II, Llengua castellana y Literatura II, Anglès II, Història, Història de la Filosofia.

batx_1

Les matèries en negreta són obligatòries de cada opció. De les altres, l’alumne/a n’ha d’escollir una.

batx_2

A primer curs, els alumnes podran escollir com a quarta matèria de modalitat una optativa de la quarta fila.

* Només si s’ha fet a primer curs.

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat o matriculada.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
  • al món laboral.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat o matriculada.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Per assegurar que l’alumnat que canvia de modalitat en finalitzar el primer any cursi almenys tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que superi quatre o més matèries d’aquesta nova modalitat en acabar l’etapa, el centre pot modificar-li el currículum.

L’alumnat que hagi superat el batxillerat i vulgui afegir algunes matèries de modalitat al seu currículum per accedir a estudis superiors pot matricular-se d’aquestes matèries noves.