L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat deprofessions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera oberta i flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, per tal d’oferir un itinerari personalitzat a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de manera presencial o telemàtica a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El batxillerat prepara els i les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Organització dels dos cursos de Batxillerat per al curs 2020/2021     

Matèries comunes de 1r de batxillerat: Llengua catalana i Literatura I, Llengua castellana y Literatura I, Anglès I, Ciències del món contemporani (Cultura científica), Educació física, Filosofia.

Matèries comunes de 2n de batxillerat: Llengua catalana i Literatura II, Llengua castellana y Literatura II, Anglès II, Història, Història de la Filosofia i el Treball de Recerca.

Matèries de modalitat 1r batxillerat:

Ciències

 

 

Tecnologia

 

 

Humanitats

 

 

Ciències Socials

 

Matemàtiques I

 

Matemàtiques I

 

Llatí I

 

 

Matemàt. CS I

 

Química I

 

Física I

 

Lit. Universal

 

Org. d’Empresa I

Biologia I

 

Tecnol. Industrial I

 

 

 

 

Economia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escollir entre:

 

 

Escollir entre:tre:

 

 

Grec I

 

 

 

 

Física I

 

 

Química I

 

 

 

 

 

 

 

C. de la Terra I

 

 

Dibuix Tècnic I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escollir entre:

 

 

Escollir entre:

 

 

 

 

 

 

 

Hª. M. Contemp *

 

 

Hª. M. Contemp *

 

 

 

 

 

 

 

Psicol. + Sociol.*

 

 

Psicol. + Sociol.*

 

Matèries de modalitat 2n de batxillerat:

Ciències

 

 

Tecnologia

 

 

Humanitats

 

 

Ciències Socials

 

Matemàtiques II

 

Matemàtiques II

 

Llatí II

 

Matemàt. CS II

Química II

 

Física II

 

Trieu-ne una:

 

 

Org. d’Empresa II

Biologia II

 

Tecnol. Industrial II

 

Grec II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escollir entre:

 

Escollir entre:

 

 

Escollir entre:

 

 

Escollir entre:

 

 

Física II

 

 

Química II

 

 

Geografia

 

 

Geografia

 

C. de la Terra II

 

 

Dibuix Tècnic II

 

 

Liter. catalana

 

 

Liter. catalana

 

 

 

 

Electrotècnia

 

 

Escollir entre:

 

 

Escollir entre:

 

 

 

 

 

 

 

Història de l’Art

 

 

Història de l’Art

 

 

 

 

 

 

 

Liter. Castellana

 

 

Liter. Castellana

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat o matriculada.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Amb el títol de batxiller es pot accedir :

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés) i
  • al món laboral.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

També s’ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu, encara que s’imparteixi en el mateix centre o aula on s’està matriculat o matriculada.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Per assegurar que l’alumnat que canvia de modalitat en finalitzar el primer any cursi almenys tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que superi quatre o més matèries d’aquesta nova modalitat en acabar l’etapa, el centre pot modificar-li el currículum.

L’alumnat que hagi superat el batxillerat i vulgui afegir algunes matèries de modalitat al seu currículum per accedir a estudis superiors pot matricular-se d’aquestes matèries noves.