El centre

L’Institut Escola Industrial  és un centre públic de la ciutat de Sabadell. Forma part de la xarxa de centres públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

És un centre docent amb una llarga història i compormís amb la ciutat, arrelat a l’entorn i al context social i cultural.

El nostre projecte educatiu estàcentrat en les persones,el seu creixement, l’adquisició de coneixements i la seva autonomia.

Els criteris pedagògics del nostre projecte educatiu regeixen i orienten l’exercici professional de tot el personal que treballa amb nosaltres.

El projecte educatiu

  • Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís dels alumnes en llur procés educatiu, sens perjudici de continuar fomentant el paper de les famílies en l’educació dels fills.

  • Educar en la responsabilitat  i desenvolupar àmbits d’autoaprenentatge que resultin positius per al progrés dels alumnes.

  • La incentivació de l’esforç individual i grupal, especialment en el treball quotidià a l’institut.

  • L’adequació dels processos d’ensenyament al ritme d’aprenentatge individual.

  • La integració dels alumnes procedents dels diversos col·lectius, en aplicació del principi d’inclusió.

  • La coeducació, que ha d’afavorir la igualtat i el repecte entre l’alumnat.

  • Afavorir el desenvolupament de les capacitats dels alumnes que els permeti la plena integració social i laboral i la incorporació als estudis superiors com a resultat de l’acció educativa.

  • Potenciar l’exercici de la ciutadania activa mitjançant la participació en l’activitat de la comunitat.

  • Establir regles, basades en els principis democràtics, que afavoreixin els hàbits de convivència i el respecte a l’autoritat del professorat.