CONTACT

Higher Education Mobility Coordinator:

Paulina Sacovechi

email: [email protected]

Mobility Service

Contact with de Mobility Service

The Mobility is a Service of the Institut Escola Industrial that manages the mobility of students, teachers and PAS of the Institute to other institutions, through agreements or collaboration agreements. In addition, it promotes the international relations of the Institute with the management and monitoring of specific projects and agreements.y

The Mobility Service

It will also manage job offers abroad advising the student about the documentation needed to access the calls. The office of mobility and exchange promotes the International relations of the Insitut Escola Industrial. Its mission focuses on several points.

 

 

 

 

Its mission focuses on several points

a) Promote mobility among students
b) Promote the mobility of teachers to participate in courses or workshops and then share their learning experiences with the rest of the educational community.
c) Provide information on the process of recognition of the competences or the process of homologation of the degree in the different countries.
d) To promote the possibility of exchanging experiences among young people of the same age and similar professional competence.
e) To strengthen the feeling of European citizenship and the knowledge of the culture and habits of other countries.

OVERALL STRATEGY

Our objectives and priorities for the following years are as follows:

 • To promote mobility among the academic and non-academic staff and students .To increase the number of incoming and outgoing students and staff year by year. . To broaden the network of collaborative companies and schools

 

 • To start signing agreements with new companies for traineeship and gradually increasing the number of mobile students

 

 • To give visibility to mobility activities through Open Doors events, to encourage former Erasmus students and staff to share their experience and benefits of their experience and to publish information related to all the exchanges on our school webpage.

 

 • To create a Mobility commission to evaluate the impact of the mobility Project and progress of our strategic plan and implement measures to improve when planning the next mobility project for the following academic year . 

 

To fully respect each and every of the principles set out in the programme.

 

 

a)We choose our partners via our academic staff who have already participated in other exchanges, besides we have contact with the local business network and we plan to keep on looking for partners through e-twinning, School Education Gateway webpage, Facebook, i.e using the social networks.

b)When choosing the geographical areas we bear in mind these priorities: European countries whose their second main language is English as well. As we live in a bilingual region, we also study French, Italian, Portuguese and German as a third language therefore we think we can communicate fluently with our partners in any of these languages…

c)The most important objectives and target groups of our mobility activities with regard to staff and students including study and training are to promote Erasmus+ mobility as part of a wider employment strategy.

Ajudes

Informació General

VOLS ACABAR ELS TEUS ESTUDIS A L’ESTRANGER? EL PROGRAMA ERASMUS+ T’HO PERMET!

Erasmus+ és el nou programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020.

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) com de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses Europees.

L’estudiant obté reconeixement del seu període de pràctiques a l’estranger que correspondrà a part o a la totalitat de la Formació en Centres de Treball (FCT) descrita en el corresponent currículum de cada cicle formatiu (http://www.xtec.cat/web/comunitat/cooperacio/fpct)

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

L’estudiant rep un ajut econòmic que permet finançar part de les despeses de desplaçament i estança a l’estranger.

Des de l’institut Escola Industrial es dona recolzament per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre d’acollida, per trobar allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estança a l’estranger.

Període i durada de la Mobilitat

Les mobilitats s’han de realitzar sempre durant el període ordinari de realització de la Formació en Centres de Treball (FCT) del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne, un cop superats tots els mòduls de primer i segon curs o crèdits en el cas de cicles de curs únic. En el cas que l’alumne no hagi superat algun mòdul o crèdit l’equip docent decidirà si aquest pot gaudir de la beca de mobilitat.
Dintre d’aquest període, la durada de la mobilitat pot ser de 1 mes com a mínim i de 3 mesos com a màxim.

Com demanar la Mobilitat Erasmus+

L’alumnat interessat ha d’iniciar els tràmits de preparació de la mobilitat quan es troba cursant el segon curs d’un cicle formatiu LOE o bé durant el curs LOGSE.

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls de primer del Cicle Formatiu.
 • Estar matriculat a l’Institut  de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en que es realitza la mobilitat.
 • Estar al corrent de tots els pagaments.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea – Islàndia, Liechtenstein i Noruega – i Turquia, Suïssa i Croàcia).
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment.

L’alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinació d’Intercanvis Internacionals el més aviat possible.

Dotació Econòmica

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització  que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+. 

Els alumnes beneficiaris d’una beca Erasmus+ cobraran entre el 80% i el 100% de l’import una setmana abans de marxar per transferència bancària. Es farà el pagament del 100% si el centre ho considera pertinent.

En el cas que s’aboni el 80% l’alumne rebrà el 20% restant un cop hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Per accedir al pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, el document de compromís i haver lliurat les dades bancàries. Aquests passos són imprescindibles per a rebre la transferència bancària.

Criteris de Selecció Alumnes

Estades de pràctiques professionals a l’estranger  per a alumnes de 2n curs de Grau Superior amb una durada de dos mesos. Els alumnes dels cicles formatius del nostre Institut tenen la possibilitat de realitzar part o la totalitat de les hores de la FCT en una empresa de la Unió Europea. L’alumne comptarà amb una beca ERASMUS que subvencionaràpart del cost de l’estada.

 1. El coordinador de l’estada de mobilitat, el o la tutor/a de l’alumne corresponent valorarà l’aprofitament del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne i a més a més altres aspectes extraacadèmics. Es considerarà la seva capacitat d’adaptació i resolució de conflictes i considerant totes les dades es farà una previsió de l’aprofitament de l’estança. S’ha de superar aquesta fase per tal de poder participar en un projecte de mobilitat a l’estranger.
 2. Requisits per participar  en la convocatòria:
 • Estar matriculat a l’Escola Industrial de Sabadell.
 • Tenir nacionalitat europea o ser resident permanent.
 • Idoneïdat de l’especialitat
 • Tenir un nivell adequat de coneixement de l’idioma.
 • Carta de motivació en la llengua de l’estada o en anglès
 • Curriculum Europass en la llengua del país de l’estada
 • Acceptar i signar la declaració de compromís per realitzarl’estada en el període establert.
 • Omplir i lliurar la sol.licitud de participació en projectes de mobilitat internacional en el període corresponent

3. Cristeris de selecció de l’alumnat de Grau Superior

  BAREM
Expedient acadèmic de l’alumne (certificat d’estudis de 1r Curs de Grau Superior superat) 1punt
Títol Universitari/ altres estudis de Grau Superior 1 punts

Coneixement de la llengua estrangera del país d’estada o altres (certificatsoficials B1, B2, C1)

 

B – 2 punts

B2  –   2.5 punts

C1  –  3 punts

Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/idiomes/certificats

Entrevista personal amb la comissió de mobilitat (maduresa, motivació, compromís seriositat i autonomía de l’alumne) 5 punts
Experiència professional (informe de la vida laboral) 2 punts

No haver gaudit d’una altre beca a l’estranger de les mateixes caracteristiques

 

 

Valoració de l’equip docent (Actitud de l’alumne, absència d’incidències, aprofitament del cicle, iniciativa i participació)

1punt

 

2 punts

 

4. Comunicació

El coordinador de mobilitat i/o el tutor comunicarà  al o la candidat/a sel.lecionat/da via e-mail el resultat del procés de selecció, la seva puntuació obtinguda segons el barem i la seva posició en la llista.

Criteris de Selecció Professors
Convocatòria 2022

Resolución definitiva de la Dirección del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) por la que se publica el listado de solicitudes seleccionadas de la Acción Clave 1 – Movilidad educativa de las personas en el sector de Educación Superior (KA131), correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2022.    

Enllaç: http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2022/resoluciones/octubre_2022/KA131/resolucion.pdf 

 
Criteris de Selecció Entitats Col·laboradores

Col.laborem amb l’entitat Helsinki Vocational College, Campus 5, de Helsinki (Finlandia) https://www.hel.fi/ammatillinen/fi,

pels motius següents:

 • L’entitat permet que tota la comunicació amb nosaltres i amb els alumnes sigui en anglès.
 • L’entitat està en un país membre de la Comunitat Europea.
 • L’entitat ens permet tenir estades d’alumnes de les especialitats de Fusta i Moble i de Mecatrònica.
 • S’ha tingut contacte directe amb els responsables de la entitat, gràcies a una visita feta al nostre centre. La comunicació via email amb els responsables és molt fluida.
Resultats selecció curs 2023-24

Resultat per a la selecció de professors per al curs 23/24 segons puntuació final del barem:

Professora: Gemma Solano. Puntuació = 8 punts
Professora: Rosaura Solé. Puntuació = 7 punts
Professora: Núria Getán. Puntuació = 7,5 punts
 
Resultat per a la selecció d’alumnat per al curs 23/24 segons puntuació final del barem:
 
Alumnat: Jonathan Morocho Chicaiza. Puntuació = 10 punts 

 

Resultats selecció curs 2022-23

Resultat per a la selecció de professors per al curs 22/23

Professor: Felix Torres Montes

Upload Image...

Professor: Albert Garcia Dalmases

Upload Image...

Seleccionats els dos professors per l’ordre descrit

Upload Image...
Resultats selecció curs 2020-21

Resultat per a la selecció de professors per al curs 20/21

Opció 1. Formació en DUAL

Professor: Felix Torres Montes

Professora: MartaDeu

Seleccionats els dos professors per l’ordre descrit

Opció 2. Formació en AICLE
Professor: Joan Sanz Pastor

Professora : Magdalena Pérez

Seleccionats els dos professors per l’ordre descrit

Resultats de la selecció d’alumnes per al curs 20/21

S’han rebut les candidatures dels alumnes del CFGS Fusta i Moble:

Alumne: Adrian Robert Cristea

BAREM

 

Expedient acadèmic de l’alumne (estudis de 1r de grau superior superat)

1punt

Títol Universitari/ altres estudis de Grau Superior

0 punt

Coneixement de la llengua estrangera del país d’estada o altres certificats oficials (B1, B2, C1)

0 punts

Entrevista personal amb la comissió de mobilitat (maduresa, motivació, compromís seriositat i autonomia de l’alumne)

5 punts

Experiència professional (informe de la vida laboral)

0 punts

No haver gaudit d’una altre beca a l’estranger de les mateixes característiques

1 punts

Valoració de l’equip docent (Actitud de l’alumne, absència d’incidències, aprofitament del cicle, iniciativa i participació)

1,8 punts

Total: 8,8 punts

 Alumne: Lina Gastz:

BAREM

 

Expedient acadèmic de l’alumne (estudis de 1r de grau superior superat)

1 punt

Títol Universitari/ altres estudis de Grau Superior

1 punt

Coneixement de la llengua estrangera del país d’estada o altres certificats oficials (B1, B2, C1)

3 punts

Entrevista personal amb la comissió de mobilitat (maduresa, motivació, compromís seriositat i autonomia de l’alumne)

5 punts

Experiència professional (informe de la vida laboral)

0 punts

No haver gaudit d’una altre beca a l’estranger de les mateixes característiques

1 punts

Valoració de l’equip docent (Actitud de l’alumne, absència d’incidències, aprofitament del cicle, iniciativa i participació)

2 punts

Total: 13 punts

Els dos alumnes queden seleccionats per optar a beca ERASMUS per a FCT

Resultats selecció curs 2019-20

Juan Carlos Cortés Suarez. 1GSMecatrònica

Expedient: 0p

Altres titulacions: 0p

Certificats oficials d’idiomes: 1p

Entrevista personal: 4p

Experiència professional: 0p

Valoració equip docent: 1p

No haver tingut una altre beca similar: 1p

Total 7p (15)

 

Marta García. 1GS Disseny i Moblament

Expedient: 0p

Altres titulacions: 1p

Certificats oficials d’idiomes: 0,5p

Entrevista personal: 2p

Experiència professional: 1p

Valoració equip docent: 1p

No haver tingut una altre beca similar: 1p

Total 6,5p (15)

 

Xenia Ristol. 1GS Disseny i Moblament

Expedient: 0p

Altres titulacions: 1p

Certificats oficials d’idiomes: 0,5p

Entrevista personal: 2p

Experiència professional: 1p

Valoració equip docent: 1p

No haver tingut una altre beca similar: 1p

Total 6,5p (15)

 

A nivell de professorat, els professors que han manifestat la seva voluntat de participar en les beques i que compleixen els requisits mínims d’idiomes son:

 

Juan Jose Sanz Pastor. Que opta a la beca de formació AICLE

És tutor d’alumnes que participen en mobilitat: 2p

Dóna matèries on es contempla la introducció de llengües estrangeres: 2p

Titulació en Anglès C1: 3p

Plaça al centre: 1p

Continuïtat al centre: 2p

Total 10p (10)

 

Dani Marín Edo. Que opta a la beca de formació en DUAL

És tutor d’alumnes que participen en mobilitat: 0p

És tutor de DUAL: 0p

Titulació en Anglès C1: 3p

Plaça al centre: 0p

Continuïtat al centre: 2p

Total 5p (10)

 

Antonio Campos Anton. Que opta a la beca de formació en DUAL

És tutor d’alumnes que participen en mobilitat: 0p

És tutor de DUAL: 0p

Titulació en Anglès B2: 2,5p

Plaça al centre: 0p

Continuïtat al centre: 2p

Total 4,5p (10)

 

La comissió decideix presentar els tres alumnes candidats a les beques Erasmus+ de FCT a l’estranger per 61 dies, i als tres professors a la formació en AICLE i DUAL (primera opció i suplent)

Resultats selecció curs 2018-19

Convocatòria. Curs 2018-19

Guillem Collado:

Nivell d’idiomes: Anglès B1. 1punt

Valoració equip docent: 1 punt. S’observa que tindrà dificultats per acabar el primer curs en el curs actual.

Entrevista: 4 punts. L’alumne té experiència en viatjar i molt bona predisposició personal per desenvolupar-se en un entorn internacional. L’alumne a més té experiència professional i podria convalidar el 50% de les hores de pràctiques.

Total 6 punts.

Pablo Galvez:

Nivell d’idiomes: Anglès B1. 1punt

Valoració equip docent: 3 punts. L’alumne acabarà el primer curs en el curs actual.

Entrevista: 3 punts. L’alumne té experiència en viatjar i molt bona predisposició personal per desenvolupar-se en un entorn internacional. L’alumne no té experiència professional en el sector per lo que hauria de fer part de la FCT aquí.

Total 7 punts.

 

La comissió decideix presentar aquests dos alumnes a la convocatòria 2018-19 de mobilitat internacional