Documents clau de centre

Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document on es poden trobar els principis d’identitat que caracteritzen l’Institut Escola Industrial. La seva utilitat és ser un marc de referència per a la presa de decisions en la dinàmica del centre.

Normes de funcionament i organització del centre

Tenen com a missió concretar una estructura organitzativa i proveir-lo d’unes normes consensuades de funcionament dels recursos humans i materials que facilitin la convivència i l’organització entre els membres de la comunitat educativa.

Projecte Lingüistic

Aquest projecte lingüístic s’elabora a partir de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació que, en el seu Títol II Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, estableix el règim lingüístic del sistema educatiu i a l’article 14 determina que els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics han d’elaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües al centre

Pla anual 2018-19

Pla anual de l’escola Industrial pel curs 2018-19.