Administratiu/iva de Gestió Econòmica a l’Àrea d’Administració d’AQU Catalunya

  • Jornada Complerta
  • Barcelona
  • Applications have closed

Website Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Formació acadèmica: Títol de batxillerat, cicles formatius de grau superior/FP 2n grau

Coneixements específics: Comptabilitat Pública i de costos; Impostos; usuari avançat d’aplicacions comptables que gestionin el Pla General de Comptabilitat Pública; coneixements de contractació administrativa i coneixements bàsics de nòmines i seguretat social.

Idiomes:

– Català: Nivell de suficiència de català C1

– Anglès: Nivell B2.2 o equivalent al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

Funcions:

– Identificar la documentació econòmica segons les especificitats de l’activitat de l’Agència d’acord amb els estàndards de la comptabilitat pública i de costos, comptabilitzar-la i fer-ne el seu seguiment.

– Participar en el càlcul i confecció dels tancaments periòdics en matèria econòmica.

– Fer les previsions de tresoreria, gestionar-la, comptabilitzar-la així com el seu tancament i conciliació mensual i anual.

– Calcular els impostos, aplicar-los segons les especificitats de l’Agència i confeccionar les liquidacions trimestrals i anuals segons els requeriments i terminis legals.

– Fer la comprovació i el seguiment dels informes de retribucions de les persones expertes i comissions d’AQU Catalunya i confeccionar i fer el seguiment dels documents de retribucions de les persones expertes.

– Participar i/o donar suport a les activitats i projectes:

• Donar suport en matèria de gestió econòmica al personal de l’Agència que tingui responsabilitat econòmica tant de despeses com de projectes.

• Donar suport en el càlcul i previsions de les retribucions del personal i de la seguretat social.

• Donar suport en els rendiments de comptes periòdics.

• Donar suport en la confecció d’estudis i informes (memòries, indicadors…).

– Fer el seguiment i el manteniment de l’inventari així com de l’ocupació dels espais pel personal (mobiliari,…).

– Atendre les auditories econòmiques.

– Responsabilitzar-se dels procediments del SGIQ de la unitat en matèria econòmica.

– Arxivar tota la documentació relativa a l’activitat de la unitat de gestió econòmica per a assegurar la seva correcta presentació i localització.

– Verificar l’acompliment de la normativa i dels procediments i informar quan no es compleixin.

– Promoure relacions professionals fluides que facilitin la consecució dels objectius fixats i la construcció d’un entorn laboral positiu i de creixement.

– Estar actualitzats/des i proposar innovacions o bones pràctiques que puguin implantar-se a l’àrea i a AQU Catalunya.

– Qualsevol altra funció que des de la direcció es pogués assignar en el marc del seu nivell de responsabilitats.

Competències:

– Flexibilitat i Adaptabilitat

– Treball en Equip

– Organització i Planificació

– Anàlisi i Comprensió

– Iniciativa i Impuls

– Actitud Positiva i Compromís

Condicions:

– Contracte en règim d’interinitat fins a la cobertura definitiva. Plaça estructural a l’Administració Pública.

– Salari brut anual: 28.074,66€ (14 mensualitats)

– Horari: 37,5h/setmana (intensiu + 1 tarda)

– Horari flexible d’entrada i sortida

– Opció a teletreball a partir del quart mes

– Suport a la formació del personal

– 22 dies de vacances i hores d’assumptes personals

– Ubicació Carrer Enric Granados 33, 08007 Barcelona

Verified by ExactMetrics