TUTORIA ENTRE IGUALS (TEI)

CARACTERÍSTIQUES I OBJECTIUS

És una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre educatiu.

Està dissenyat i aplicat com a mesura preventiva contra la violència i l’assetjament escolar.

Té caràcter institucional, implica a tota la comunitat educativa.

Els alumnes de tercer curs de secundària tutoritzen als de primer.

OBJECTIUS

  • Prevenir les conseqüències de l’assetjament escolar, personals, educatives i socials.
  • Facilitar el procés d’integració dels alumnes.
  • Crear un referent (tutor/a), per a afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat, d’espais i organitzacions desconegudes.
  • Compensar el desequilibri de poder i forces pròpies de la violència i l’assetjament, des d’una perspectiva preventiva i dissuasòria.
  • Integrar la TOLERÀNCIA ZERO com un signe d’identitat del centre.

Assetjament escolar tolerancia zero