Participa als grups de treball.

participa

En l’actualitat tenim grups de treball que són aquells que tenen tasques per a moments puntuals, i les comissions pròpiament dites que son aquelles que és reuneixen un mínim de tres vegades al curs.

La Comissió de Convivència ens ocupem de facilitar la relació entre les famílies. Organitzem accions que ajuden a que les famílies es coneguin i interactuïn, per ajudar a la cohesió de la comunitat educativa.

Organitzem xerrades (proposades per l’escola o per les pròpies famílies),

 

.

PARTICIPA

La Comissió de Qualitat garanteix la implantació i l’efectivitat del sistema de qualitat de l’escola

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
 • supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

 

.

PARTICIPA

 

 • Un representant del professorat de cadascuna de les branques de coneixement (lingüística, científica tècnica, social i FP)
 • Professorat, proposat per la direcció, que tingui alguna tutoria tècnica relacionada 
PARTICIPA

Aquesta pretensió passa per la redacció d’un Pla de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i del Coneixement (Pla TAC), que ha iniciat la direcció del centre i se’n donarà acurada informació i es validarà a través del claustre un cop estigui desenvolupat el Pla.

El pla TAC és un procés que es desenvolupa en diferents fases:

 • Diagnosi del centre en quant a l’estratègia del centre, usos curriculars, competència digital docent, infraestructures i serveis digitals
 • Determinació dels objectius que marca el centre i les accions corresponents, així com els seus indicadors de compliment.
 • Avaluació anual de la implantació del Pla.

Un dels punts del Pla TAC consisteix en crear una comissió TAC que vetlli pel seu compliment i aporti noves idees . La composició d’aquesta comissió estaria integrada per: 

 • Director/a
 • Cap d’estudis
 • Cap d’estudis d’FP
 • Coordinador/a pedagògic
 • Coordinador TIC
 • Un representant del professorat de cadascuna de les branques de coneixement (lingüística, científica tècnica, social i FP)
 • Professorat, proposat per la direcció, que tingui alguna tutoria tècnica relacionada amb l’àmbit de les TAC
PARTICIPA