ESO

  • L’alumnat de l’ESO fa l’estona d’esbarjo dins del recinte escolar.
  • L’alumnat podrà interactuar amb altres grups classe amb la mascareta sempre posada.
  • El professorat acompanyarà l’alumnat al pati i el recollirà per anar a l’aula.
  • Quan soni el timbre a les 11.30h, els alumnes s’han de dirigir al punt de trobada del seu grup classe.
  • L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO esmorza a l’aula de 10.45h a 11h, abans de baixar al pati.
  • L’alumnat de 1r d’ESO esmorza al pati amb el seu grup estable.
  • Abans d’entrar a l’aula, l’alumnat es posarà gel hidroalcohòlic
  • Alumnat 1r d’ESO: de 9.55h a 10.15h i de 12.25h a 12.40h. El/la docent acompanyarà el grup al pati i els vigilarà fins el relleu del següent docent, que seguirà amb la vigilància i els retornarà a l’aula per continuar l’activitat lectiva. Podran esmorzar-hi sempre que es trobin en el seu punt de trobada amb el grup estable.
  • Alumnat 2n, 3r i 4t d’ESO: d’11h a 11.30h. El/la docent recollirà el grup classe a les 11.30h en la zona prefixada per al grup classe. L’alumnat esmorzarà dins de l’aula 15 minuts abans de baixar al pati.

Batxillerat i FP

  • L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius poden sortir fora del centre durant l’estona d’esbarjo.

Accés

Grups

Horari de sortida

Horari d’entrada

Porta 1

C. Jovellanos

1r Batxillerat

11:00h

11:30h

Grups FP Administratius de matí

10:55h

11:25h

Porta 2

C. Calderon

Grups 2n Batxillerat

11:00h

11:30h

Grups  FP Mecanització, Fusta,

Manteniment (Matí)

10:55h

11:25h

PFI

10:55h

11:25h

Aquest alumnat es posarà gel hidroalcohòlic per accedir al centre, sota la supervisió del professorat de guàrdia a les portes 1 i  2.