CFGS Disseny i moblament (CFPS FSA0)

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic Superior en disseny i moblament. FORMAT DUAL

Informació :

Horari de realització en el nostre centre:

Durada del cicle: 2000 h (2 curs acadèmics)
Horari primer curs : 15,30 a 20,35h
Horari segon: de 15,30 a 20,35 h el primer trimestre. El segon i tercer trimestre pràctiques a les empreses

Objectius del cicle

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

On treballaràs?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Dibuixant projectista de mobles
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament de productes de fusteria i mobles
 • Projectista de fusteria i moble
 • Gerent d’empreses de fusta i moble i altres manufactures
 • Tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries de fusta i suro
 • Encarregat o encarregada d’oficina tècnica
 • Cap de fabricació
 • Controlador o controladora de producció
 • Cap de secció
 • Cap d’equip.

Com es desenvolupa el cicle formatiu:
Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de Fusteria
Màquina  de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de muntatge
Aula tecnològica
Aula de dibuix

Triptic del cicle CFGS Disseny i moblament

Dossier de l’alumne GS Fusta