PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

Secretaria

Horari d’atenció al públic durant la preinscripció 2020 (de 13 al 22 de maig)

– Atenció telefònica: de 10:00 a 13:00.

 

RECORDEU QUE EL CENTRE RESTARÀ TANCAT MENTRE DURI EL CONFINAMENT

 

Horari d’atenció al públic durant el curs :

De l’1 d’ octubre al 31 de maig
Dilluns i dimecres de 10:00 a 14:00, i de 17:00 a18:45
Dimarts,Dijous i divendres de 10:00 a 14:00.
De l’1 de juny al 30 de setembre
Matins de 10 a 14h

 

CALENDARI  PREINSCRIPCIÓ ESO

 • Presentació de sol·licituds via telemàtica: del 13 al 22 de maig de 2020.
 • Presentació presencial de sol·licituds amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020.
 • Darrer dia per lliurar documentació: 25 de maig
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny

RECLAMACIONS A L’ASSIGNACIÓ DE PLACES

12.3 Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d’admissió en relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils adjuntant la documentació acreditativa de les seves al·legacions, quan escaigui.

Procediment:

 • Dates: dies 8, 9 i 10 de juliol
 • Vies:
 • Telemàtica: a través d’aquest formulari:

Reclamació contra la plaça assignada

Presencial: Excepcionalment, també poden demanar cita prèvia perquè se’ls atengui presencialment a l’OME, trucant al 010 des del telèfon fix i al 93 745 31 10 des del telèfon mòbil.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Perquè la sol·licitud sigui vàlida cal fer el següent:

 • OMPLIR LA SOL·LICITUD DE MANERA TELEMÀTICA AL WEB DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.
 •  
 • Enviar al correu del centre (a8024741@xtec.cat) el RESGUARD DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA juntament amb la RESTA DE LA DOCUMENTACIÓ.

 

 

Explicació ampliada:

 • Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.
  • El resguard de la sol·licitud s’ha de descarregar de la web del Departament d’Educació.
  • Un cop omplert, juntament amb la documentació en format digital, s’envia al correu oficial del centre (a8024741@xtec.cat).

La sol·licitud queda formalitzada amb l’enviament del RESGUARD I LA DOCUMENTACIÓ al correu del centre i amb la justificació de recepció.

 • De manera excepcional, la sol·licitud i la documentació es podrà presentar presencialment. Caldrà demanar cita prèvia a través de l’aplicació habilitada per això al web del centre o a través de telèfon (937258744).
  • La presentació de sol·licituds presencial es farà del dia 19 al 22 de maig a l’hora assignada.
  • Caldrà portar tota la documentació dins d’un sobre. La sol·licitud s’ha de portar emplenada i la documentació fotocopiada.
  • Si s’ha d’emplenar alguna dada al centre, s’haurà de fer amb el propi bolígraf.
  • Cal portar posada la mascareta i els guants.
  • S’atendran les persones una a una. Si algú s’ha d’esperar, ho haurà de fer fora del recinte escolar fins que acabi la persona que anava al davant.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
  • Les persones que no tinguin hora reservada no podran ser ateses.
  • Horari de presentació de sol·licituds: de 10h a 13h.
  • S’atendran les trucades de telèfon a partir del dia 13, durant l’horari d’atenció al públic (de 10h a 13h).
 • Les llistes es podran consultar al web. Cada família també pot fer la consulta individual a la web Estudiar a Catalunya.
 • La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre.

Si cal fer qualsevol altra consulta és preferible fer-ho a través del formulari que hi ha al web del centre o enviant un correu a secretaria@escolaindustrial.org.

Es podrà demanar cita prèvia per atendre les famílies que ho necessitin.

DOCUMENTACIÓ

El resguard del formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

 • Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. ( full on surt l’alumne/a i pares ).
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

a) Criteri específic

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

 1. Germans escolaritzats al centre(en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).   Barem: 40 punts

 1. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treballdel pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

 

BAREM:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).
 1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts

   

  Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 1. Discapacitat(igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts

  Documents
 • Fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici):
 • Oferta final de places escolars:
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera:

 

MATRÍCULA

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 13 al 17 de juliol

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

 

Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny

 

a) La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

b) Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic.

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Per tant,

 • Sol·licitud electrònica: identificador digital (de l’alumne si és major d’edat o compleix els 18 anys el 2020, del pare o de la mare si és menor d’edat) + Identificador de l’alumne del RALC (IDALU).
 • Sol·licitud amb suport informàtic: en altres casos.
 • Desapareix la sol·licitud en paper.

 

c) De manera excepcional, la sol·licitud i la documentació es podrà presentar presencialment.

Caldrà demanar cita prèvia a través de l’aplicació habilitada per això al web del centre o a través de telèfon (937258744), a partir del dia 27 de maig.

  • La presentació de sol·licituds presencial es farà el dia 2 de juny a l’hora assignada.
  • Caldrà portar tota la documentació dins d’un sobre. La sol·licitud s’ha de portar emplenada i la documentació fotocopiada.
  • Si s’ha d’emplenar alguna dada al centre, s’haurà de fer amb el propi bolígraf.
  • Cal portar posada la mascareta i els guants.
  • S’atendran les persones una a una. Si algú s’ha d’esperar, ho haurà de fer fora del recinte escolar fins que acabi la persona que anava al davant.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
  • Les persones que no tinguin hora reservada no podran ser ateses.
  • Horari de presentació de sol·licituds: de 10h a 13h.
  • S’atendran les trucades de telèfon a partir del dia 27 de maig, durant l’horari d’atenció al públic (de 10h a 13h).

Les llistes es podran consultar al web. Cada família també pot fer la consulta individual a la web Estudiar a Catalunya.

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre.

Si cal fer qualsevol altra consulta és preferible fer-ho a través del formulari que hi ha al web del centre o enviant un correu a secretaria@escolaindustrial.org

Calendari:  

Publicació de l’oferta inicial

21 de maig

Període de presentació de sol·licituds

del 27 de maig al 3 de juny

Darrer dia per presentar documentació

4 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

15 de juny

Termini de reclamació

Del 16 al 18 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions

22 de juny

Sorteig del número de desempat

23 de juny, al Departament d’Educació

Publicació de la llista ordenada definitiva

26 de juny

Publicació de l’oferta final

7 de juliol

Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera

7 de juliol

 Matrícula

 

Període de matrícula ordinària

Del 8 al 14 de juliol

Període de matrícula extraordinària per a l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre

Del 7 al 10 de setembre

 

Criteris de prioritat:

1.     Criteris generals

1.1. Si hi ha germans matriculats en el centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa.

40 punts

1.2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitant en primer lloc (només una opció):

 

a)      Domicili a l’àrea de proximitat del centre:

30 punts

b)      Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre:

20 punts

c)       Domicili al mateix municipi del centre:

10 punts

1.3. Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció:

10 punts

1.4. Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a o d’un familiar de primer grau:

 

10 punts

1.5. Expedient acadèmic: punts corresponents a la nota mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la nota mitjana dels cursos ja avaluats.

Nota Mitjana ESO

2.     Criteris complementaris

2.1. Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental:

15 punts

3.     Criteris específics de prioritat.

Tenen preferència els/les alumnes que procedeixin de centres i ensenyaments adscrits.

 

PREINSCRIPCIÓ CICLES DE GRAU MITJA

 

Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny

 

a) La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

b) Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic.

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Per tant,

 • Sol·licitud electrònica: identificador digital (de l’alumne si és major d’edat o compleix els 18 anys el 2020, del pare o de la mare si és menor d’edat) + Identificador de l’alumne del RALC (IDALU).
 • Sol·licitud amb suport informàtic: en altres casos.
 • Desapareix la sol·licitud en paper.

 

c) De manera excepcional, la sol·licitud i la documentació es podrà presentar presencialment.

Caldrà demanar cita prèvia a través de l’aplicació habilitada per això al web del centre o a través de telèfon (937258744), a partir del dia 4 de juny.

  • La presentació de sol·licituds presencial es farà els dies 5 i 8 de juny a l’hora assignada.
  • Caldrà portar tota la documentació dins d’un sobre. La sol·licitud s’ha de portar emplenada i la documentació fotocopiada.
  • Si s’ha d’emplenar alguna dada al centre, s’haurà de fer amb el propi bolígraf.
  • Cal portar posada la mascareta i els guants.
  • S’atendran les persones una a una. Si algú s’ha d’esperar, ho haurà de fer fora del recinte escolar fins que acabi la persona que anava al davant.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
  • Les persones que no tinguin hora reservada no podran ser ateses.
  • Horari de presentació de sol·licituds: de 10h a 13h.
  • S’atendran les trucades de telèfon a partir del dia 2 de juny, durant l’horari d’atenció al públic (de 10h a 13h).

 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT: Consulteu el web del Departament d’Educació.

Les llistes es podran consultar al web. Cada família també pot fer la consulta individual a la web Estudiar a Catalunya.

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre.

Si cal fer qualsevol altra consulta és preferible fer-ho a través del formulari que hi ha al web del centre o enviant un correu a secretaria@escolaindustrial.org

 Calendari

 

Publicació de l’oferta inicial

29 de maig

Període de presentació de sol·licituds

del 2 al 8 de juny

Darrer dia per presentar documentació

9 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

9 de juliol

Termini de reclamació

Del 10 al 14 de juliol

Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions

15 de juliol

Sorteig del número de desempat

15 de juliol, al Departament d’Educació

Publicació de la llista ordenada definitiva

20 de juliol

Publicació de l’oferta final

28 de juliol

Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera

30 de juliol

 Matrícula

 

Període de matrícula ordinària

de l’1 al 7 de setembre

   
   
   
   
   

PREINSCRIPCIÓ CICLES DE GRAU SUPERIOR

 

Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny

 

a) La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU) amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

b) Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic.

En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Per tant,

 • Sol·licitud electrònica: identificador digital (de l’alumne si és major d’edat o compleix els 18 anys el 2020, del pare o de la mare si és menor d’edat) + Identificador de l’alumne del RALC (IDALU).
 • Sol·licitud amb suport informàtic: en altres casos.
 • Desapareix la sol·licitud en paper.

 

c) De manera excepcional, la sol·licitud i la documentació es podrà presentar presencialment.

Caldrà demanar cita prèvia a través de l’aplicació habilitada per això al web del centre o a través de telèfon (937258744), a partir del dia 10 de juny.

  • La presentació de sol·licituds presencial es farà els dies 16 i 17 de juny a l’hora assignada.
  • Caldrà portar tota la documentació dins d’un sobre. La sol·licitud s’ha de portar emplenada i la documentació fotocopiada.
  • Si s’ha d’emplenar alguna dada al centre, s’haurà de fer amb el propi bolígraf.
  • Cal portar posada la mascareta i els guants.
  • S’atendran les persones una a una. Si algú s’ha d’esperar, ho haurà de fer fora del recinte escolar fins que acabi la persona que anava al davant.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
  • Les persones que no tinguin hora reservada no podran ser ateses.
  • Horari de presentació de sol·licituds: de 10h a 13h.
  • S’atendran les trucades de telèfon a partir del dia 10 de juny, durant l’horari d’atenció al públic (de 10h a 13h).

 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT: Consulteu el web del Departament d’Educació.

Les llistes es podran consultar al web. Cada família també pot fer la consulta individual a la web Estudiar a Catalunya.

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre.

Si cal fer qualsevol altra consulta és preferible fer-ho a través del formulari que hi ha al web del centre o enviant un correu a secretaria@escolaindustrial.org

 Calendari

 

Publicació de l’oferta inicial

5 de juny

Període de presentació de sol·licituds

del 10 al 17 de juny

Darrer dia per presentar documentació

18 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

13 de juliol

Termini de reclamació

del 14 al 16 de juliol

Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions

20 de juliol

Sorteig del número de desempat

20 de juliol, al Departament d’Educació

Publicació de la llista ordenada definitiva

23 de juliol

Publicació de l’oferta final

28 de juliol

Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera

30 de juliol

Matrícula

 

Període de matrícula ordinària

De l’1 al 7 de setembre

PREINSCRIPCIÓ PFI

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER CORREU

Perquè la sol·licitud sigui vàlida cal fer el següent:

 • OMPLIR LA SOL·LICITUD DE MANERA TELEMÀTICA AL WEB DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.
 •  
 • Enviar al correu del centre (a8024741@xtec.cat) el RESGUARD DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA juntament amb la RESTA DE LA DOCUMENTACIÓ.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENCIAL, excepcionalment.

 • Cal demanar CITA PRÈVIA trucant al telèfon del centre: 937258744, o a través de l’aplicació CITA PRÈVIA, a partir del dia 1 de juny.
 • Es podrà fer els dies 4 i 5 de juny.

 

Documentació que cal enviar o presentar:

– Sol·licitud.

– DNI, NIE o Passaport

– Certificat específic per a PFI.

– Si l’alumne és menor d’edat, fotocòpia del llibre de família, DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor legal), targeta de residència (només estrangers no comunitaris).

– Certificat de discapacitat o informe de l’EAP, si escau.

 

Criteris de prioritat: consultar el web del Departament d’Educació.

 

 Calendari

 

Publicació de l’oferta inicial

20 de maig

Període de presentació de sol·licituds

25 de maig al 5 de juny

Entrevistes d’orientació i valoració del programa

25 de maig al 12 de juny

Publicació de les relacions baremades

17 de juny

Sorteig del número de desempat

19 de juny

Termini de reclamació

18 al 25 de juny

Resolució de les reclamacions

26 de juny

Publicació de les llistes ordenades definitives

29 de juny

Publicació de l’oferta final

17 de juliol

Publicació de les relacions d’alumnat admès

17 de juliol

Matrícula

 

Període de matrícula

1 al 10 de setembre