PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-20

Secretaria

Horari d’atenció al públic:

De l’1 d’ octubre al 31 de maig
Dilluns i dimecres de 10:00 a 14:00, i de 17:00 a18:45
Dimarts,Dijous i divendres de 10:00 a 14:00.
De l’1 de juny al 30 de setembre
Matins de 10 a 14h

Accés a la sol·licitud de preinscripció *(disponible quan comenci el termini)

CALENDARI  PREINSCRIPCIÓ

 • Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Presentació de documentació: fins al 10 d’abril de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019
 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

 

DOCUMENTACIÓ

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. ( full on surt l’alumne/a i pares ).
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

a) Criteri específic

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

 1. Germans escolaritzats al centre(en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).   Barem: 40 punts

 1. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treballdel pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

 

BAREM:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).
 1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts

   

  Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 1. Discapacitat(igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts

  Documents
 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019
 • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2019

 

MATRÍCULA

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 20 al 26 de juny de 2019

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

Presentació de sol·licituds:

 • Sol·licitud electrònica: identificador digital (de l’alumne si és major d’edat o compleix els 18 anys el 2019, del pare o de la mare si és menor d’edat) + Identificador de l’alumne del RALC (IDALU).
 • Sol·licitud amb suport informàtic: en altres casos.
 • Desapareix la sol·licitud en paper.

 

Calendari:  

Publicació de l’oferta inicial

10 de maig

Període de presentació de sol·licituds

Del 14 al 21 de maig

Darrer dia per presentar documentació

23 de maig

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

4 de juny

Termini de reclamació

Del 5 al 12 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions

17 de juny

Sorteig del número de desempat

18 de juny, al Departament d’Ensenyament

Publicació de la llista ordenada definitiva

21 de juny

Publicació de l’oferta final

5 de juliol

Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera

8 de juliol

 Matrícula

 

Període de matrícula ordinària

Del 9 al 15 de juliol

Període de matrícula extraordinària per a l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre

Del 6 al 10 de setembre

 

Criteris de prioritat:

1.     Criteris generals

1.1. Si hi ha germans matriculats en el centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa.

40 punts

1.2. Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitant en primer lloc (només una opció):

 

a)      Domicili a l’àrea de proximitat del centre:

30 punts

b)      Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre:

20 punts

c)       Domicili al mateix municipi del centre:

10 punts

1.3. Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció:

10 punts

1.4. Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a o d’un familiar de primer grau:

 

10 punts

1.5. Expedient acadèmic: punts corresponents a la nota mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’accés al batxillerat o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la nota mitjana dels cursos ja avaluats.

Nota Mitjana ESO

2.     Criteris complementaris

2.1. Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental:

15 punts

3.     Criteris específics de prioritat.

Tenen preferència els/les alumnes que procedeixin de centres i ensenyaments adscrits.

 

PREINSCRIPCIÓ CICLES DE GRAU MITJA

Presentació de sol·licituds:

 • Sol·licitud electrònica: identificador digital (de l’alumne si és major d’edat o compleix els 18 anys el 2019, del pare o de la mare si és menor d’edat) + Identificador de l’alumne del RALC (IDALU).
 • Sol·licitud amb suport informàtic: en altres casos.
 • Desapareix la sol·licitud en paper.

 Calendari

 

Publicació de l’oferta inicial

10 de maig

Període de presentació de sol·licituds

Del 14 al 21 de maig

Darrer dia per presentar documentació

23 de maig

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

7 de juny

Termini de reclamació

Del 10 al 14 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions

19 de juny

Sorteig del número de desempat

20 de juny, al Departament d’Ensenyament

Publicació de la llista ordenada definitiva

25 de juny

Publicació de l’oferta final

5 de juliol

Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera

8 de juliol

 Matrícula

 

Període de matrícula ordinària

Del 9 al 15 de juliol

Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants

2 de setembre

Segona fase d’admissió

 

Presentació de sol·licituds per a la segona fase d’admissió

2 i 3 de setembre

Publicació de les llistes d’alumnat admès

4 de setembre

Període de matrícula extraordinària per a l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre

setembre

PREINSCRIPCIÓ CICLES DE GRAU SUPERIOR

Presentació de sol·licituds:

 • Sol·licitud electrònica: identificador digital (de l’alumne si és major d’edat o compleix els 18 anys el 2019, del pare o de la mare si és menor d’edat) + Identificador de l’alumne del RALC (IDALU).
 • Sol·licitud amb suport informàtic: en altres casos.
 • Desapareix la sol·licitud en paper.

 Calendari

 

Publicació de l’oferta inicial

24 de maig

Període de presentació de sol·licituds

Del 29 de maig al 5 de juny

Darrer dia per presentar documentació

7 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

28 de juny

Termini de reclamació

De l’1 al 4 de juliol

Publicació de la llista de sol·licituds un cop resoltes les reclamacions

8 de juliol

Sorteig del número de desempat

9 de juliol, al Departament d’Ensenyament

Publicació de la llista ordenada definitiva

10 de juliol

Publicació de l’oferta final

16 de juliol

Publicació de les llistes de l’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera

17 de juliol

Matrícula

 

Període de matrícula ordinària

Del 18 al 23 de juliol

PREINSCRIPCIÓ PFI

 Calendari

 

Publicació de l’oferta inicial

10 de maig

Període de presentació de sol·licituds

Del 13 al 24 de maig

Entrevistes d’orientació i valoració del programa

Del 13 al 31 de maig

Publicació de les relacions baremades

3 de juny

Sorteig del número de desempat

5 de juny, al Departament

Termini de reclamació

Del 5 a l’11 de juny

Resolució de les reclamacions

13 de juny

Publicació de les llistes ordenades definitives

13 de juny

Publicació de l’oferta final

5 de juliol

Publicació de les relacions d’alumnat admès

5 de juliol

Matrícula

 

Període de matrícula

Del 2 al 9 de setembre

Informació pendent de publicar.