CONTACT

Mobility Coordinator: Paulina SacovechiBusiness-School Coordinator: Tomas Marín. 

Mobility Service

Contact with de Mobility Service

The Mobility is a Service of the Institut Escola Industrial that manages the mobility of students, teachers and PAS of the Institute to other institutions, through agreements or collaboration agreements. In addition, it promotes the international relations of the Institute with the management and monitoring of specific projects and agreements.y

Contact with de Mobility Service

The Mobility is a Service of the Institut Escola Industrial that manages the mobility of students, teachers and PAS of the Institute to other institutions, through agreements or collaboration agreements. In addition, it promotes the international relations of the Institute with the management and monitoring of specific projects and agreements.y

The Mobility Service

It will also manage job offers abroad advising the student about the documentation needed to access the calls. The office of mobility and exchange promotes the International relations of the Insitut Escola Industrial. Its mission focuses on several points.

 

 

 

 

Its mission focuses on several points

a) Promote mobility among students
b) Promote the mobility of teachers to participate in courses or workshops and then share their learning experiences with the rest of the educational community.
c) Provide information on the process of recognition of the competences or the process of homologation of the degree in the different countries.
d) To promote the possibility of exchanging experiences among young people of the same age and similar professional competence.
e) To strengthen the feeling of European citizenship and the knowledge of the culture and habits of other countries.

OVERALL STRATEGY

Our objectives and priorities for the following years are as follows:

 • To promote mobility among the academic and non-academic staff and students .To increase the number of incoming and outgoing students and staff year by year. . To broaden the network of collaborative companies and schools

 

 • To start signing agreements with new companies for traineeship and gradually increasing the number of mobile students

 

 • To give visibility to mobility activities through Open Doors events, to encourage former Erasmus students and staff to share their experience and benefits of their experience and to publish information related to all the exchanges on our school webpage.

 

 • To create a Mobility commission to evaluate the impact of the mobility Project and progress of our strategic plan and implement measures to improve when planning the next mobility project for the following academic year . 

 

To fully respect each and every of the principles set out in the programme.

 

 

a)We choose our partners via our academic staff who have already participated in other exchanges, besides we have contact with the local business network and we plan to keep on looking for partners through e-twinning, School Education Gateway webpage, Facebook, i.e using the social networks.

b)When choosing the geographical areas we bear in mind these priorities: European countries whose their second main language is English as well. As we live in a bilingual region, we also study French, Italian, Portuguese and German as a third language therefore we think we can communicate fluently with our partners in any of these languages…

c)The most important objectives and target groups of our mobility activities with regard to staff and students including study and training are to promote Erasmus+ mobility as part of a wider employment strategy.

Projects Erasmus +

Ajudes

Informació General

VOLS ACABAR ELS TEUS ESTUDIS A L’ESTRANGER? EL PROGRAMA ERASMUS+ T’HO PERMET!

Erasmus+ és el nou programa de la UE per a Educació, Aprenentatge, Joventut i Esport durant el 2014-2020.

Aquest programa està adreçat tant a estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) com de cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses Europees.

L’estudiant obté reconeixement del seu període de pràctiques a l’estranger que correspondrà a part o a la totalitat de la Formació en Centres de Treball (FCT) descrita en el corresponent currículum de cada cicle formatiu (http://www.xtec.cat/web/comunitat/cooperacio/fpct)

Les organitzacions d’acollida poden ser empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.

L’estudiant rep un ajut econòmic que permet finançar part de les despeses de desplaçament i estança a l’estranger.

Des de l’institut Escola Industrial es dona recolzament per realitzar les sol·licituds, per trobar el centre d’acollida, per trobar allotjament i per tramitar tots els documents necessaris per a l’estança a l’estranger.

Període i durada de la Mobilitat

Les mobilitats s’han de realitzar sempre durant el període ordinari de realització de la Formació en Centres de Treball (FCT) del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne, un cop superats tots els mòduls de primer i segon curs o crèdits en el cas de cicles de curs únic. En el cas que l’alumne no hagi superat algun mòdul o crèdit l’equip docent decidirà si aquest pot gaudir de la beca de mobilitat.
Dintre d’aquest període, la durada de la mobilitat pot ser de 1 mes com a mínim i de 3 mesos com a màxim.

Com demanar la Mobilitat Erasmus+

L’alumnat interessat ha d’iniciar els tràmits de preparació de la mobilitat quan es troba cursant el segon curs d’un cicle formatiu LOE o bé durant el curs LOGSE.

Els requisits per poder demanar una mobilitat Erasmus+ són:

 • Haver superat tots els mòduls de primer del Cicle Formatiu.
 • Estar matriculat a l’Institut Comte de Rius de la Formació en Centres de Treball (FCT) durant el curs acadèmic en que es realitza la mobilitat.
 • Estar al corrent de tots els pagaments.
 • Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea – Islàndia, Liechtenstein i Noruega – i Turquia, Suïssa i Croàcia).
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua del país on es vol anar, o bé un nivell mig/elevat d’anglès que permeti comunicar-se fàcilment.

Els passos a seguir són els següents:

 • Enviar el formulari de mobilitat internacional degudament complimentat. Accedir al formulari
 • Si la sol·licitud ha estat acceptada, s’haurà de presentar fotocòpia i original dels certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües en el moment de l’entrevista personal.
 • Presentar-se a l’entrevista personal en la data i lloc estipulats.

 

La data límit per a la presentació de sol·licituds de mobilitat Erasmus+ pel curs acadèmic 2018-2019, finalitzarà el 16 de Novembre de 2018.

El centre seleccionarà i llistarà les sol·licituds segons l’expedient acadèmic de l’alumne/a, els coneixements de llengua, la valoració de l’equip docent i el resultat de l’entrevista personal.

El llistat d’assignacions en una primera resolució serà públic a la web del centre el dimarts 4 de Desembre de 2018. 
La comunicació de l’acceptació o renúncia per escrit per part de l’alumne/a, segons model facilitat per la Coordinació d’Intercanvis Internacionals, de la plaça assignada en una primera resolució, del 15 al 19 de Gener.
El llistat d’assignacions en una segona resolució serà públic a la web del centre el dijous 20 de Desembre.

L’alumnat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinació d’Intercanvis Internacionals el més aviat possible.

Dotació Econòmica

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’organització  que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+. 

Els alumnes beneficiaris d’una beca Erasmus+ cobraran entre el 80% i el 100% de l’import una setmana abans de marxar per transferència bancària. Es farà el pagament del 100% si el centre ho considera pertinent.

En el cas que s’aboni el 80% l’alumne rebrà el 20% restant un cop hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Per accedir al pagament caldrà haver signat el contracte de subvenció, el document de compromís i haver lliurat les dades bancàries. Aquests passos són imprescindibles per a rebre la transferència bancària.

Criteris de Selecció

Estades de pràctiques professionals a l’estranger  per a alumnes de 2n curs de Grau Superior amb una durada de dos mesos. Els alumnes dels cicles formatius del nostre Institut tenen la possibilitat de realitzar part o la totalitat de les hores de la FCT en una empresa de la Unió Europea. L’alumne comptarà amb una beca ERASMUS que subvencionaràpart del cost de l’estada.

 1. El coordinador de l’estada de mobilitat, el o la tutor/a de l’alumne corresponent valorarà l’aprofitament del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne i a més a més altres aspectes extraacadèmics. Es considerarà la seva capacitat d’adaptació i resolució de conflictes i considerant totes les dades es farà una previsió de l’aprofitament de l’estança. S’ha de superar aquesta fase per tal de poder participar en un projecte de mobilitat a l’estranger.
 2. Requisits per participar  en la convocatòria:
 • Estar matriculat a l’Escola Industrial de Sabadell.
 • Tenir nacionalitat europea o ser resident permanent.
 • Idoneïdat de l’especialitat
 • Tenir un nivell adequat de coneixement de l’idioma.
 • Carta de motivació en la llengua de l’estada o en anglès
 • Curriculum Europass en la llengua del país de l’estada
 • Acceptar i signar la declaració de compromís per realitzarl’estada en el període establert.
 • Omplir i lliurar la sol.licitud de participació en projectes de mobilitat internacional en el període corresponent

3. Cristeris de selecció de l’alumnat de Grau Superior

  BAREM
Expedient acadèmic de l’alumne (certificat d’estudis de 1r Curs de Grau Superior superat) 1punt
Títol Universitari/ altres estudis de Grau Superior 5 punts

Coneixement de la llengua estrangera del país d’estada o altres (certificatsoficials B1, B2, C1)

 

B1 – 2punts

B2-   2.5punts

C1-  3punts

Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/idiomes/certificats

Entrevista personal amb la comissió de mobilitat (maduresa, motivació, compromís seriositat i autonomía de l’alumne) 3punts
Experiència professional (informe de la vida laboral) 2punts
No haver gaudit d’una altre beca a l’estranger de les mateixes caracteristiques 1punt

4. Comunicació

El coordinador de mobilitat i/o el tutor comunicarà  al o la candidat/a sel.lecionat/da via e-mail el resultat del procés de selecció, la seva puntuació obtinguda segons el barem i la seva posició en la llista.

Acceptació o renúncia de la plaça

El centre farà pública la proposta d’adjudicació de les places i de la llista d’espera. L’adjudicació definitiva dependrà sempre de l’acceptació per part de l’empresa de destinació.

 

 • LLISTA DEFINITIVA D’ALUMNES GM AMB BECA ERASMUS+ 2018/2019

Llista definitiva d’alumnes GM amb beca Erasmus+ 2018/2019

 • CURS 2016/2017 – 1/02/2017

Llista definitiva d’adjudicació de les places i llista d’espera. Els alumnes seleccionats seran els 3 primers dels cicles de Grau Superior i els 6 primers de Grau Mitjà. Si algú d’ells renuncia, se li oferirà la beca al següent candidat.

Baremació Erasmus+ 2016-2017 DNI.

 • 21/02/2017

Llista definitiva alumnes amb beca Erasmus+ 2016/2017.

 • 12/03/2018

Llista definitiva alumnes amb beca Erasmus+ 2017/2018.

Els alumnes als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renuncia formal, en els terminis i forma requerida en cada convocatòria. Si l’estudiant no accepta o renuncia de forma expressa, s’entendrà automàticament com una renuncia.

Document d’acceptació/renúncia.

icats oficials que acrediten el coneixement de llengües. La baremació segons el nivell acreditat serà:

Nivell C1 3 punts
Nivell A2 0.5 punts
Nivell B1 1 punt
Nivell B2 2 punts

 

 • CONSIDERACIÓ DE L’EQUIP DOCENT.

L’equip docent donarà la seva opinió i valoració sobre la idoneïtat de l’alumne per fer ús de la beca. Els punts a considerar seran:

Assistència 1 punt
Puntualitat 1 punt
Competències professionals, personals i socials observables per l’equip docent fins 3 punts
 • ENTREVISTA PERSONAL.
Es realitzarà una entrevista amb la coordinadora de mobilitat del centre amb l’objectiu de valorar la motivació i l’interés de l’alumne a fer la FCT a l’estranger fins 5 punts

Si hi ha més demandes de places que les convocades, el centre seleccionarà les sol·licituds segons els punts esmentats anteriorment: l’expedient acadèmic de l’alumne/a, els coneixements de llengua estrangera, l’opinió de l’equip docent i la informació recollida durant l’entrevista personal. 
Es tindrà en compte que l’alumne no hagi participat amb anterioritat dins el programa Erasmus, a la modalitat d’estudis (d’acord amb la normativa de l’OAPEE).
Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.

Convocatòries anteriors

Tornar a l’índex


CONVOCATÒRIES ANTERIORS

2016/2017  

 • 6 alumnes de diferents Cicles de Grau Mitjà van realitzar la formació en centres de treball a Irlanda. Les empreses d’acollida van ser les següents:
1 alumne d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Gerard O’Neill Electrical Services
CICLES GRAU MITJÀ EMPRESES
3 alumnes d’Operacions de Laboratori Celignis Limited
2 alumnes d’Instal·lacions de Telecomunicacions Ralf’s Computer Services 
Active-Comp Computer Service

Recull fotografies GM

Entrevista Òscar Pallejà

 • 3 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior van realitzar les seves pràctiques a l’estranger. Dos d’ells a Stade, Alemanya i una altra alumna a Itàlia concretament a Alessandria, ciutat de la regió de Piemonte:
CICLES GRAU SUPERIOR EMPRESES
2 alumnes d’Automatització i Robòtica Industrial DOW – Stade
1 alumna de Química Ambiental Cadir Lab

Recull fotografies GS

 • Dos professors del Departament de Química, la Montserrat Abelló i en Juan Daniel Subirats, han realitzat una setmana d’estada a Stuttgart per conèixer la formació DUAL a Alemanya.

Recull fotografies Mobilitat professors


2015/2016  

 • 6 alumnes de diferents Cicles de Grau Mitjà van realitzar la formació en centres de treball a Irlanda, en la regió de Cork. Les empreses d’acollida van ser les següents:
3 alumnes de Planta Química Daithi O’Murchu Marine Research Station Murphy’s Irish Seafoods Celignis Limited
CICLES GRAU MITJÀ EMPRESES
1 alumna d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Nash Bros Electrical
2 alumnes d’Instal·lacions en Telecomunicacions De Barras Pub Marine Renewable Energy Ireland – MaREI

Recull fotografies GM

 • 3 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior van realitzar les seves pràctiques a Itàlia concretament a Alessandria, ciutat de la regió de Piemonte:
CICLES GRAU SUPERIOR EMPRESES
2 alumnes de Química Ambiental Cadir Lab
1 alumna de Projectes d’Edificació Studio Tecnico Giordano

Recull fotografies GS


2014-2015  

 • Cicle formatiu de grau mitjà de Laboratori: 4 alumnes del centre van realitzar la seva estada a la regió de Firenze, Itàlia. Les empreses d’acollida van ser Silliker Italia S.p.A. i Ruffino srl.

Recull fotografies GM Lab

 • Cicle formatiu de grau mitjà de Planta Química: 2 alumnes del centre van realitzar la formació en centres de treball a la regió de Lombardia, Itàlia. Les empreses d’acollida van ser Tecno Habitat i Idroservice srl.

Recull fotografies GM PQ

 • Cicle formatiu de grau superior de Laboratori d’anàlisi i Control de qualitat: 2 alumnes d’aquest cicle van realitzar les seves pràctiques a Itàlia. Un d’ells a la regió de Piemonte a l’empresa Cadirlab i l’altre a la regió de Emilia-Romagna a l’empresa Torrecid Italia.

Recull fotografies GS LAiCQ

 

Beques concedides en la Nova Convocatòria 2018 - 2019

Tornar a l’índex


CONVOCATÒRIES ANTERIORS

2016/2017  

 • 6 alumnes de diferents Cicles de Grau Mitjà van realitzar la formació en centres de treball a Irlanda. Les empreses d’acollida van ser les següents:
1 alumne d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Gerard O’Neill Electrical Services
CICLES GRAU MITJÀ EMPRESES
3 alumnes d’Operacions de Laboratori Celignis Limited
2 alumnes d’Instal·lacions de Telecomunicacions Ralf’s Computer Services 
Active-Comp Computer Service

Recull fotografies GM

Entrevista Òscar Pallejà

 • 3 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior van realitzar les seves pràctiques a l’estranger. Dos d’ells a Stade, Alemanya i una altra alumna a Itàlia concretament a Alessandria, ciutat de la regió de Piemonte:
CICLES GRAU SUPERIOR EMPRESES
2 alumnes d’Automatització i Robòtica Industrial DOW – Stade
1 alumna de Química Ambiental Cadir Lab

Recull fotografies GS

 • Dos professors del Departament de Química, la Montserrat Abelló i en Juan Daniel Subirats, han realitzat una setmana d’estada a Stuttgart per conèixer la formació DUAL a Alemanya.

Recull fotografies Mobilitat professors


2015/2016  

 • 6 alumnes de diferents Cicles de Grau Mitjà van realitzar la formació en centres de treball a Irlanda, en la regió de Cork. Les empreses d’acollida van ser les següents:
3 alumnes de Planta Química Daithi O’Murchu Marine Research Station Murphy’s Irish Seafoods Celignis Limited
CICLES GRAU MITJÀ EMPRESES
1 alumna d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Nash Bros Electrical
2 alumnes d’Instal·lacions en Telecomunicacions De Barras Pub Marine Renewable Energy Ireland – MaREI

Recull fotografies GM

 • 3 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior van realitzar les seves pràctiques a Itàlia concretament a Alessandria, ciutat de la regió de Piemonte:
CICLES GRAU SUPERIOR EMPRESES
2 alumnes de Química Ambiental Cadir Lab
1 alumna de Projectes d’Edificació Studio Tecnico Giordano

Recull fotografies GS


2014-2015  

 • Cicle formatiu de grau mitjà de Laboratori: 4 alumnes del centre van realitzar la seva estada a la regió de Firenze, Itàlia. Les empreses d’acollida van ser Silliker Italia S.p.A. i Ruffino srl.

Recull fotografies GM Lab

 • Cicle formatiu de grau mitjà de Planta Química: 2 alumnes del centre van realitzar la formació en centres de treball a la regió de Lombardia, Itàlia. Les empreses d’acollida van ser Tecno Habitat i Idroservice srl.

Recull fotografies GM PQ

 • Cicle formatiu de grau superior de Laboratori d’anàlisi i Control de qualitat: 2 alumnes d’aquest cicle van realitzar les seves pràctiques a Itàlia. Un d’ells a la regió de Piemonte a l’empresa Cadirlab i l’altre a la regió de Emilia-Romagna a l’empresa Torrecid Italia.

Recull fotografies GS LAiCQ

 

Procés de selecció de professorat per projectes europeus de mobilitat

El professorat interessat a aconseguir finançament europeu per dur a terme una mobilitat d’una setmana de duració per formació en països de la Unió Europea, haurà d’iniciar els tràmits de sol·licitud segons els punts exposats a continuació. La mobilitat es realitzarà preferiblement en períodes no lectius (Setembre i/o Juny).

Els passos a seguir són els següents:

 • Enviar el formulari de mobilitat internacional degudament complimentat. 
 • Un cop enviada la sol·licitud, s’haurà de presentar fotocòpia i original dels certificats oficials que acrediten el coneixement de llengües estrangeres a la coordinadora de mobilitat.

La data límit per a la presentació de sol·licituds de mobilitat Erasmus+ pel curs acadèmic 2019-2020, finalitzarà el 30 de Març de 2019. 
La comissió de selecció de les candidatures seleccionarà i llistarà les sol·licituds segons els criteris de selecció exposats.
La comissió de selecció està formada per:
– Director de l’institut.
– Cap d’estudis de FP.
– Coordinador de FP.
– Coordinadora de Mobilitat.

El llistat d’assignacions en la resolució provisional serà públic a la web 

El llistat d’assignacions en una segona resolució definitiva serà públic a la web del centre 
El professorat ha de ser conscient del compromís que adquireix en presentar la seva sol·licitud i cas de que per algun motiu, en qualsevol moment del procés, hagi de renunciar a la mobilitat, ho ha de comunicar a la Coordinació de Mobilitat el més aviat possible.
És important llegir la informació publicada i imprescindible comprometre’s amb les obligacions del professorat abans d’enviar la sol·licitud.

LLISTA DEFINITIVA D’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES PER PROFESSORS CANDIDATS A LA MOBILITAT DINS EL PROJECTE ERASMUS+

EXCLOENTS A PARTICIPAR EN PROJECTES DE MOBILITAT:

– Tenir pendents tasques assignades pel centre i no realitzar-les amb responsabilitat ni en els terminis establerts. 
– Haver renunciat a beques assignades en convocatòries anteriors.

OBLIGACIONS DEL PROFESSORAT SELECCIONAT:

Per realitzar l’estada en el marc del programa Erasmus+ de mobilitat per docents, els professors es comprometen a :

– Presentar la sol·licitud en el termini i en el format establert en la convocatòria.
– Tramitar la documentació pròpia del projecte abans de la mobilitat.
– En el termini màxim d’un mes de la tornada de l’estada presentar la documentació del projecte, signada i omplerta, a la coordinadora de mobilitat.
– En el termini màxim d’un mes de la tornada de l’estada redactar l’informe final del professor/a amb l’ajut de la coordinadora de mobilitat.