A l’atenció de la comunitat educativa: partint de les indicacions rebudes pel Departament d’Educació, us informem de les mesures que hem hagut d’adoptar per al curs 2020-2021 i que afecten tant l’organització, com la mobilitat i les activitats del centre. Us demanem la màxima comprensió i col·laboració per poder mantenir, en la mesura que ens sigui possible, la presencialitat educativa. MESURES DE PREVENCIÓ
 • És obligatori l’ús de la mascareta en els espais comuns del centre.
 • L’alumnat haurà d’entrar amb mascareta i només podrà prescindir-ne quan es trobi dins de la seva aula amb el grup i el professorat estable.
 • L’alumnat haurà de desinfectar-se les mans amb els dispensadors de solució hidroalcohòlica abans de l’entrada als edificis.
 • A cada classe hi haurà gel hidroalcohòlic per tal que l’alumnat i el professorat en facin ús en el moment d’entrada i de sortida de l’aula.
 • El personal del centre vetllarà per tal que es duguin a terme aquestes mesures de prevenció de manera correcta.
MESURES ORGANITZATIVES Entrades i sortides
 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada des de diferents accessos.
 • A les 8.20h es tancaran les portes 2 i 3 i només es deixarà oberta la porta 1 per l’accés a l’alumnat de qualsevol etapa, cicle o nivell que arribi amb retard.
 • L’alumnat només podrà accedir al centre dins del seu horari lectiu.
 • Les famílies només podran accedir al recinte escolar amb cita prèvia.
Accés Grups Horari d’entrada Horari de sortida
Porta 1  C.Jovellanos 1r Batxillerat 08:00 h 14:20 h
Porta 2  C.Calderon Grups 2n Batxillerat 08:00 h 14:20 h
Porta 3  C.Calderon Grups 3r i 4t d’ESO 08:00 h 14:20 h
Grups 1r i 2n d’ESO 08:10 h 14:30 h
Espais
 • L’espai d’ús habitual de cada grup estable serà la seva aula. Només en casos molt concrets aniran a aules específiques (tecnologia, visual i plàstica i  informàtica).
 • Enguany no s’oferirà el servei de cafeteria-cantina. L’alumnat haurà de portar sempre l’esmorzar de casa.
 • L’alumnat de l’ESO esmorzarà a l’aula. És important que també portin una ampolla d’aigua.
 • La biblioteca deixarà d’estar en funcionament com a aula de repàs i de préstec de llibres temporalment.
Activitats extraescolars de l’Associació Esportiva de l’Ins Escola Industrial Enguany no es podran dur a terme les activitats extraescolars esportives i de repàs que oferia el centre per tal d’evitar els contactes entre grups no estables. MESURES METODOLÒGIQUES Grups
 • Cada nivell d’ESO s’incrementa amb un grup. Això suposa una lleugera reducció de ràtios per grup classe, amb menys de 30 alumnes per grup.
 • Per tal d’establir grups de convivència estables, les agrupacions de cada nivell s’han elaborat partint de les matèries optatives escollides (1r a 3r d’ESO) o dels itineraris (4t d’ESO).
 • L’alumnat de l’aula oberta i de la SIEI passa a formar part dels grups classe en totes les matèries, amb el suport dels orientadors, que entraran dins l’aula.
 • Les taquilles de l’ESO estaran situades preferentment a l’interior de les aules.
Reunions Per tal d’evitar el màxim nombre de contactes entre la comunitat educativa les entrevistes dels tutors amb les famílies, Ampa, Consell Escolar, Comissió Econòmica, etc. s’hauran de fer via telemàtica. Pla digital En cas que hi hagués un confinament parcial o total obligatori, estem treballant per poder oferir un pla d’ensenyament que impliqui un contacte telemàtic  continuat entre alumnat i professorat (tasques setmanals amb retroacció, horaris virtuals online, etc.). L’experiència del tercer trimestre del curs anterior ha de servir per engegar un acompanyament digital des del primer dia de curs, per tal que els alumnes siguin capaços de ser autònoms i coneguin les eines i plataformes de l’entorn virtual en el qual treballem i seguirem treballant en cas de confinament. Calendari d’inici de curs Dijous 10 de setembre: es penjaran les llistes dels grups d’ESO i Batxillerat a la pàgina web del centre i al panell informatiu del bloc d’oficines del centre (on hi ha secretaria). Dilluns 14 de setembre: rebuda de l’alumnat d’ESO i Batxillerat. El/la tutor/a recollirà l’alumnat d’ESO a la porta d’entrada 3 i l’acompanyarà a la seva aula.
1r ESO A B C D E
8.30 h 8.40 h 8.50 h 9 h 9.10 h
2n ESO A B C D E
9.20 h 9.30 h 9.40 h 9.50 h 10.00 h
3r ESO A B C D E F
10.10 h 10.20 h 10.30 h 10.40 h 10.50 h 11.00 h
4t ESO A B C D E
11.30 h 11.40 h 11.50 h 12.00 h 12.10 h
L’alumnat de Batxillerat es dirigirà directament a la seva aula.
1r BATX A B C
11.30 h 11.40 h 11.50 h
B-301 B-306 B-206
2n BATX A B C
12 h 12.10 h 12.20 h
B-304 B-303 B-302
Presentació del grup estable. Lliurament de l’horari, l’agenda, revisar el material fungible que han de portar. Entrevista individual de l’alumne/a amb el/la tutor/a i activitats d’inici de curs. Cal portar llibreta classificadora DIN A4 o carpeta amb fulls i estoig. Agenda: el centre proporciona a l’alumnat d’ESO, una agenda amb les dades de l’escola, el calendari acadèmic, les normes bàsiques de convivència i les mesures de prevenció prescriptives. Deures d’estiu: el/la tutor/a comunicarà l’alumnat quin dia s’han de lliurar i a quin professor. Dimarts 15 de setembre: Inici de les classes segons l’horari previst. L’equip directiu.