CFG Superior

Els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti als estudiants tant incorporar-se al món laboral, com a continuar els seus estudis al món universitari en les carreres afins als seus estudis.

La continuació dels estudis a la Universitat, possabilita en moltes ocasions la convalidació de crèdits realitzats als CFGS amb crèdits impartits a les diferetnes carreres.

Al següent grafic es pot veure l’itnierari d’entrada i sortida dels cicles formatius de grau superior:

Per cursar els cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. Així mateix, a partir de l’any que es compleixen els 19 anys, també s’hi pot accedir mitjançant una prova d’accés, o si se n’està exempt. A partir de l’any en què se’n compleixen 18, s’hi pot accedir si s’acredita que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova d’accés corresponent, o si se n’està exempt. També s’hi pot accedir si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o s’ha superat el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior.

Cicle   hores/cursos 
Administració i finances

2.000 hores 2 cursos acadèmics .

FORMAT DUAL

Disseny en fabricació mecànica 2.000 hores 2 cursos acadèmics
Programació de la producció en fabricació mecànica

2.000 hores 2 cursos acadèmics

FORMAT DUAL

3X2 de Disseny en fabricació mecànica i programació de la porudcció en fabricació mecànica

Mecatrònica 2.000 hores 2 cursos acadèmics
Disseny de moblament 2.000 hores 2 cursos acadèmics . FORMAT DUAL