MATRICULACIÓ PFI

PERÍODE DE MATRÍCULA: del 2 al 8 de setembre

Tota la documentació per formalitzar la matrícula s’ha de portar degudament emplenada i signada a la secretaria del centre.

Horari d’atenció al públic: Matins de 10:00 h a 14:00 h.

Documentació que cal portar degudament emplenada i signada:

– Full de dades..
– Full d’opció de PFI.
– Autoritzacions (activitats fora del centre, ús de la imatge personal, sortida de l’institut, ús de recursos digitals).
– Carta de compromís educatiu.
Comprovant de l’ingrés de 40€ pel concepte de reprografia.
– 1 fotografia carnet (cognoms, nom, DNI i curs darrera).

 

Si en el moment de fer la preinscripció no es va presentar:

– Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
– Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
– Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS).
– Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).
– Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.