CF Grau mitjà

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) són un conjunt d’ofertes formatives reglades que tenen la finalitat de proporcionar una formació professional específica que permeti als joves incorporar-se al mercat laboral i exercir una professió.

Al següent esquema es pot veure l’itnierari d’entrada i sortida dels cicles formatius de grau mitjà:

Tot allò que s’estudia en els CFGM està relacionat amb la pràctica professional. Els Cicles Formatius no tenen, per tant, matèries comunes sinó que s’estructuren en unitats de competència. Una unitat de competència és el conjunt de coneixements necessaris per fer una determinada tasca correctament.

Tots els CFGM tenen un mòdul de pràctiques en empreses.

La durada dels CFGM és de 2000 hores pels cicles impartits al nostre centre, repartides en dos cursos acadèmics.

Accés als cicles formatius

Per cursar cicles formatius de formació professional cal tenir el títol de graduat o graduada  en educació secundària obligatòria o equivalent o titulació superior.

També s’hi pot accedir:

  • si s’ha superat la prova d’accés corresponent o se n’està exempt (per poder fer la prova d’accés s’ha de tenir com a mínim 17 anys o complir-los l’any en què es fa),
  • si s’ha superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • si s’ha superat el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà o,
  • si s’han superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial.

Accés a altres estudis

Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, havent-hi accedit a través de la prova d’accés o mitjançant titulació, tenen diverses possibilitats de continuació d’estudis:Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb la qual cosa estan exempts de cursar les matèries optatives.

Si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior del mateix grup d’itineraris. Aquests alumnes, cal que es preparin per superar la prova.

Al nostre centre es poden cursar els scuens cicles de grau mitjà:

Cicle hores/cursos 

Gestió administrativa

Gestió administrativa aplicat a l’àmbit jurídic

2.000 hores 2 cursos acadèmic

Adaptació curricular del cice de gestió per a treball a l’administració jurídica

Mecanització 2.000 hores – 2 cursos acadèmics

Fusteria i Moble

Instal·lació i moblament

2.000 hores – 2 cursos acadèmics

Curs addicional en format DUAL pels alumnes quefinalitzen Fusteria i Moble i obtenen una segona titulació de GM

Mantenimet eectromecànc 2.000 hores – 2 cursos acadèmics