Organigrama

Les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de l’IES ESCOLA INDUSTRIAL de Sabadell tenen com a missió concretar una estructura organitzativa i funcional i proveir-lo d’unes normes consensuades de funcionament dels recursos humans, materials i funcionals que facilitin la convivència i l’organització entre els membres de la comunitat educativa.

Vol donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa de dotar-se d’unes normes que regulin de forma coherent i comuna l’adquisició d’hàbits de convivència i respecte en la seva forma d’actuar, i evitar arbitrarietats en l’aplicació indiscriminada de la normativa, garantint, així, els drets i llibertats fonamentals dels seus membres.
L’estructura organitztiva del centre està formada pels diferents òrgans unipersonals i collegiats. es funacions de cadascun d’ells està definides al NOF són:

Equip directiu
Consell Escolar
Equip de coordinació
Claustre de professors

Deixa un comentari