Criteris de selecció de l’alumnat

MOBILITAT INTERNACIONAL DE L’ALUMNAT

Estades de pràctiques professionals a l’estranger  per a alumnes de 2n curs de Grau Superior amb una durada de dos mesos. Els alumnes dels cicles formatius del nostre Institut tenen la possibilitat de realitzar part o la totalitat de les hores de la FCT en una empresa de la Unió Europea. L’alumne comptarà amb una beca ERASMUS que subvencionaràpart del cost de l’estada.

  1. El coordinador de l’estada de mobilitat, el o la tutor/a de l’alumne corresponent valorarà l’aprofitament del cicle formatiu que estigui cursant l’alumne i a més a més altres aspectes extraacadèmics. Es considerarà la seva capacitat d’adaptació i resolució de conflictes i considerant totes les dades es farà una previsió de l’aprofitament de l’estança. S’ha de superar aquesta fase per tal de poder participar en un projecte de mobilitat a l’estranger.
  2. Requisits per participar  en la convocatòria:
  • Estar matriculat a l’Escola Industrial de Sabadell.
  • Tenir nacionalitat europea o ser resident permanent.
  • Idoneïdat de l’especialitat
  • Tenir un nivell adequat de coneixement de l’idioma.
  • Carta de motivació en la llengua de l’estada o en anglès
  • Curriculum Europass en la llengua del país de l’estada
  • Acceptar i signar la declaració de compromís per realitzarl’estada en el període establert.
  • Omplir i lliurar la sol.licitud de participació en projectes de mobilitat internacional en el període corresponent

3. Cristeris de selecció de l’alumnat de Grau Superior

BAREM
Expedient acadèmic de l’alumne (certificat d’estudis de 1r Curs de Grau Superior superat) 1punt
Títol Universitari/ altres estudis de Grau Superior 5 punts

Coneixement de la llengua estrangera del país d’estada o altres (certificatsoficials B1, B2, C1)

 

B1 – 2punts

B2-   2.5punts

C1-  3punts

Veure: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/idiomes/certificats

Entrevista personal amb la comissió de mobilitat (maduresa, motivació, compromís seriositat i autonomía de l’alumne) 3punts
Experiència professional (informe de la vida laboral) 2punts
No haver gaudit d’una altre beca a l’estranger de les mateixes caracteristiques 1punt

4. Comunicació

El coordinador de mobilitat i/o el tutor comunicarà  al o la candidat/a sel.lecionat/da via e-mail el resultat del procés de selecció, la seva puntuació obtinguda segons el barem i la seva posició en la llista.