BATXILLERAT

Organització dels dos cursos de Batxillerat per al curs 2016/2017     

Matèries comunes de 1r de batxillerat: Llengua catalana i Literatura I, Llengua castellana y Literatura I, Anglès I, Ciències del món contemporani (Cultura científica), Educació física, Filosofia.

Matèries comunes de 2n de batxillerat: Llengua catalana i Literatura II, Llengua castellana y Literatura II, Anglès II, Història, Història de la Filosofia.

batx_1

Les matèries en negreta són obligatòries de cada opció. De les altres, l’alumne/a n’ha d’escollir una.

batx_2

A primer curs, els alumnes podran escollir com a quarta matèria de modalitat una optativa de la quarta fila.

* Només si s’ha fet a primer curs.