CAS

El Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau Superior (CAS) facilita el pas dels cicles formatius de grau mitjà als de grau superior. Té com a objectiu afavorir nous itineraris de formació professional i personal i és una resposta als sectors productius, que demanen, cada vegada més, professionals qualificats amb una formació més àmplia.

Té una durada d’un curs, de setembre a maig, i acaba tot just abans de la preinscripció als CFGS. Aquest curs és presencial i la seva superació dóna dret a una certificació per cursar CFGS. Per obtenir aquesta certificació cal aprovar el curs i assistir a un mínim del 80% de les hores de classe.

El curs està adreçat a alumnes que tinguin el títol de tècnic/a per haver aprovat un cicle formatiu de grau mitjà i que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior que hi estigui relacionat.

El curs, de vint hores setmanals, s’estructura en cinc matèries i una hora de tutoria amb la següent distribució:

Matèria Hores setmanals
Matèries de la part comuna  
Llengua catalana 3
Lengua castellana 3
Anglès 5
Tutoria 1
Matèries de la part específica  
Matemàtiques (Obligatòria) 4
Física i tecnologia / Economia d’empresa 4

Es pot cursar una matèria de la part específica (excepte matemàtiques) a distància a través de l’IOC.

Horari: matins, de 9 a 13.30.

Normativa:
Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 7154, de 4.7.2016)
Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicle formatius de grau superior (DOGC 6158, de 27/06/2012)